SCOPE

SCOPE (SOCIETY FOR CREATION OF OPPPORTUNITY THROUGH PROFICIENCY IN ENGLISH)

 

પ્રાથમિક શિક્ષકો માટેની સ્કોપની વિના મુલ્યે તાલીમ બાબત

 

જી.સી.ઈ.આર.ટી. પ્રેરિત, જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન,ગાંધીનગર ખાતે સરકારી શાળામાં ફરજ બજાવતાં શિક્ષકો માટે સરળતાથી અંગ્રેજી શીખવા માટેના ક્લાસ શરૂ  કરવામાં આવેલ છે. જે શિક્ષકો તાલીમ લેવા ઈચ્છતા હોય તે જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન,ગાંધીનગરનો સંપર્ક કરે. (MO.9429175603)

 

  • લક્ષ્ય જૂથ: પ્રાથમિક શિક્ષકો, કેળવણી નિરીક્ષક,સીઆરસી,બીઆરસી

  • તાલીમનો વિષય- અંગ્રેજી

  • તારીખ,સમય અને તાલીમ સ્થળ- ડાયેટ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવેલ તાલુકા સ્થળ રહેશે.

  • તાલીમનો કુલ સમયગાળો- કુલ 60 કલાક (શાળા સમય બાદ)નો રહેશે.

  • તાલીમ ફી- જીસીઈઆરટી દ્વારા ચૂકવવામાં આવશે. ( ટીએ/ ડીએની જોગવાઈ કરેલ નથી.)

  • તાલીમમાં જોડાનાર તાલીમાર્થીને પ્રમાણપત્ર અને સાહિત્ય આપવામાં આવશે.

  • યાદી મોકલવાનું ફોર્મેટ

No.

Name

School

Block

District

Mobile

Remark