શાળા સ્વચ્છતા

શાળા સ્વચ્છતા એવોર્ડ

એવોર્ડ મેળવેલ શાળાની એન્ટ્રીની વિગત

જિલ્લો

તાલુકાનું નામ

મેળવેલ ક્રમ

શાળાનું નામ

શાળાનું સરનામું

ગાંધીનગર

માણસા

પ્રથમ

મંગલમંદીર(આજોલ) પ્રા. શાળા

મંગલમંદીર(આજોલ) પ્રા. શાળા, આજોલ,

તા.માણસા

જિ. ગાંધીનગર

મો.૯૪૨૭૪ ૮૬૬૮૬

ગાંધીનગર

માણસા

દ્વિતીય

સોલૈયા પ્રા. શાળા

સોલૈયા પ્રા. શાળા, સોલૈયા,

તા.માણસા

જિ. ગાંધીનગર

મો. ૯૯૨૪૦ ૯૯૩૬૬

ગાંધીનગર

કલોલ

પ્રથમ

લક્ષ્મીપુરા(ગોલથરા) પ્રા. શાળા

લક્ષ્મીપુરા(ગોલથરા) પ્રા. શાળા,

લક્ષ્મીપુરા,

તા.કલોલ

જિ. ગાંધીનગર

મો. 94088 14413

ગાંધીનગર

કલોલ

દ્વિતીય

બાલવા પ્રા. શાળા

બાલવા પ્રા. શાળા, બાલવા,

તા.કલોલ

જિ. ગાંધીનગર

મો.99249 35853

ગાંધીનગર

ગાંધીનગર

પ્રથમ

 પેથાપુર કન્યા પ્રા. શાળા-1

પેથાપુર કન્યા પ્રા. શાળા-1,

પેથાપુર

તા.જિ. ગાંધીનગર

મો. 99240 65942

ગાંધીનગર

ગાંધીનગર

દ્વિતીય

 જાખોરા પ્રા. શાળા

જાખોરા પ્રા. શાળા,

તા. જિ. ગાંધીનગર

મો.81286 56616

ગાંધીનગર

દહેગામ

પ્રથમ

આંત્રોલી પ્રા. શાળા

આંત્રોલી પ્રા. શાળા,

આંત્રોલી,

તા. દહેગામ જિ.ગાંધીનગર

મો. 94285 34052

ગાંધીનગર

દહેગામ

દ્વિતીય

ઇંદીરાનગર પ્રા. શાળા(કરોલી)

ઇંદીરાનગર પ્રા.શાળા, કરોલી

ઇંદીરાનગર,

તા. દહેગામ જિ.ગાંધીનગર

મો. 81414 18808

 શાળા સ્વચ્છતા એવોર્ડ

એવોર્ડ મેળવેલ શાળાની એન્ટ્રીની વિગત

જિલ્લો

તાલુકાનું નામ

મેળવેલ ક્રમ

શાળાનું નામ

શાળાનું સરનામું

ગાંધીનગર

માણસા

1

પ્રથમ

મંગલમંદીર(આજોલ) પ્રા. શાળા

મંગલમંદીર(આજોલ) પ્રા. શાળા, આજોલ,

તા.માણસા

જિ. ગાંધીનગર

મો.૯૪૨૭૪ ૮૬૬૮૬

ગાંધીનગર

કલોલ

2

પ્રથમ

લક્ષ્મીપુરા(ગોલથરા) પ્રા. શાળા

લક્ષ્મીપુરા(ગોલથરા) પ્રા. શાળા,

લક્ષ્મીપુરા,

તા.કલોલ

જિ. ગાંધીનગર

મો. 94088 14413

ગાંધીનગર

ગાંધીનગર

3

પ્રથમ

 જાખોરા પ્રા. શાળા

જાખોરા પ્રા. શાળા,

તા. જિ. ગાંધીનગર

મો.81286 56616

ગાંધીનગર

દહેગામ

4

પ્રથમ

આંત્રોલી પ્રા. શાળા

આંત્રોલી પ્રા. શાળા,

આંત્રોલી,

તા. દહેગામ જિ.ગાંધીનગર

મો. 94285 34052

ગાંધીનગર

માણસા

5

દ્વિતીય

સોલૈયા પ્રા. શાળા

સોલૈયા પ્રા. શાળા, સોલૈયા,

તા.માણસા

જિ. ગાંધીનગર

મો. ૯૯૨૪૦ ૯૯૩૬૬

ગાંધીનગર

કલોલ

6

દ્વિતીય

બાલવા પ્રા. શાળા

બાલવા પ્રા. શાળા, બાલવા,

તા.કલોલ

જિ. ગાંધીનગર

મો.99249 35853

ગાંધીનગર

ગાંધીનગર

7

દ્વિતીય

 પેથાપુર કન્યા પ્રા. શાળા-૨,

પેથાપુર કન્યા પ્રા. શાળા-૨,

પેથાપુર

તા.જિ. ગાંધીનગર

મો. 99240 65942

ગાંધીનગર

દહેગામ

8

દ્વિતીય

ઇંદીરાનગર પ્રા. શાળા

ઇંદીરાનગર પ્રા.શાળા,

ઇંદીરાનગર,

તા. દહેગામ જિ.ગાંધીનગર

મો. 81414 18808