ગુણોત્સવ

ગુણોત્સવ 7 (વર્ષ – 2017)


ગુણોત્સવ 7 (2017) પરિણામ  

દહેગામ : ધોરણ 2 થી 8 વાંચન, લેખન, ગણન   

ધોરણ 2      ધોરણ 3      ધોરણ 4     ધોરણ 5     ધોરણ 6     ધોરણ 7     ધોરણ 8

દહેગામ : ધોરણ 6 થી 8 બહુવિકલ્પ

ગાંધીનગર : ધોરણ 2 થી 8 વાંચન, લેખન, ગણન 

ધોરણ 2      ધોરણ 3      ધોરણ 4     ધોરણ 5     ધોરણ 6     ધોરણ 7     ધોરણ 8

ગાંધીનગર : ધોરણ 6 થી 8 બહુવિકલ્પ

કલોલ : ધોરણ 2 થી 8 વાંચન, લેખન, ગણન

ધોરણ 2      ધોરણ 3      ધોરણ 4     ધોરણ 5     ધોરણ 6     ધોરણ 7     ધોરણ 8

કલોલ : ધોરણ 6 થી 8 બહુવિકલ્પ

માણસા : ધોરણ 2 થી 8 વાંચન, લેખન, ગણન 

ધોરણ 2      ધોરણ 3      ધોરણ 4     ધોરણ 5     ધોરણ 6     ધોરણ 7     ધોરણ 8

માણસા : ધોરણ 6 થી 8 બહુવિકલ્પ

ગુણોત્સવ 7 (2017) પ્રશ્નપત્રો

ગુણોત્સવ 7 (2017)અધ્યયન નિષ્પત્તિ તેમજ જવાબ ચાવી