વિવિધ ઊજવણી

વિવિધ દિન ઉજવણી

 

 • જાન્યુઆરી-  રાષ્ટ્રીય યુવા દિન

 • જાન્યુઆરી- પ્રજાસત્તાક દિન

 • 30. જાન્યુઆરી- ગાંધી નિર્વાણ દિન

 • ફ્રેબ્રુઆરી- માતૃભાષા ગૌરવ દિન

 • ફ્રેબ્રુઆરી- રાષ્ટ્રીય વિજ્ઞાનદિન

 • 08 માર્ચ-આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિન

 • માર્ચ-વિશ્વ વન દિન

 • માર્ચ-વિશ્વજળદિન

 • એપ્રિલ – વિશ્વપુસ્તક દિન

 • જુન વિશ્વ- પર્યાવરણ દિન

 • જુન-આંતરરાષ્ટ્રીયયોગ દિન

 • જુલાઈ- વિશ્વ વસ્તી દિન

 • ઓગસ્ટ- સ્વાતંત્ર્ય દિન

 • સપ્ટેમ્બર-શિક્ષક દિન

 • સપ્ટેમ્બર-વિશ્વ સાક્ષરતા દિન

 • સપ્ટેમ્બર-હિન્દી દિન

 • ઓક્ટોબર-મહાત્મા ગાંધી જંયતી

 • ડિસેમ્બર- વિશ્વ એઈડસ દિન

 • ડિસેમ્બર-વિશ્વ વિક્લાંગ દિન